Klimeš & Černý
Advokátní kancelář s osobním přístupem

Naše specializace

Zastoupení v soudních a správních řízeních

Zastoupíme Vás v řízení před soudem a správními orgány ve všech věcech.

Nájmy a bydlení

Zastoupíme Vás ve věcech nájemního bydlení, od uzavření nájemní smlouvy po výpověď a vyklizení bytu. Umíme sepsat prohlášení vlastníka budovy k vymezení jednotek v domě a připravit první a další shromáždění společenství vlastníků jednotek.

Trestné činy a přestupky

V případě trestního stíhání či přestupkového řízení převezmeme Vaši obhajobu a poskytneme právní pomoc v rámci trestního řízení před policií i před soudem. Stejně tak jsme schopni zastoupit Vás, pokud jste se stali obětí trestného činu, při vymáhání náhrady škody.

Pracovní spory

Zastoupíme Vás v případě sporu z pracovního poměru, ať jste zaměstnanec, či zaměstnavatel.

Obchodní korporace a spolky

Založíme pro Vás společnost s ručením omezeným, akciovou společnost, veřejnou obchodní společnost, komanditní společnost i družstvo, jakož i zapsaný spolek – dříve občanské sdružení. Vaše společnosti umíme fúzovat, rozdělit a jinak přeměňovat. Potřebujete-li ve společnosti provést změnu, zajistíme její přípravu včetně organizace valné hromady a zápisu změn do obchodního rejstříku. Sepíšeme smlouvu o převodu podílu ve společnosti a zajistíme provedení zápisu v příslušném rejstříku.

Obce a města

Již více než 15 let se zabýváme poskytováním komplexního právního servisu pro města, městské části a obce v okolí našeho sídla. Rozumíme specifikům Vaší činnosti, jako jsou kolektivní rozhodování, zveřejňování smluv a dalších listin, zřizování příspěvkových organizací a hospodaření těchto organizací s majetkem a ochrana osobních údajů.

Nemovité věci

Sepíšeme pro Vás smlouvu kupní na nemovité i movité věci, smlouvu darovací, stejně jako jiné smlouvy, které budete potřebovat. Smlouvy napsané jinými pro Vás posoudíme, upravíme a doladíme podle Vašich představ. V případě převodu nemovitých věcí zajistíme advokátní úschovu kupní ceny.

Rodina a dědictví

Jsme schopni poskytnout Vám právní poradu a zastoupení ve věcech dědických, ať již při sepisu poslední vůle, vydědění, či při jednání před notářem a soudem. Poradíme Vám ve věcech rodinných, péče o děti, výživného na nezletilé i zletilé děti, rozvodu manželství, včetně vypořádání majetku.

Pohledávky

Pokud Vám někdo dluží, převezmeme vymáhání Vaší pohledávky a provedeme jej komplexně od první výzvy k úhradě až po podání návrhu na exekuci. Zvládáme rovněž správu a vymáhání pohledávek ve větším rozsahu (správa bytového fondu, vymáhání pohledávek z obchodního styku).

Ochrana osobních údajů

Prověříme Vaše interní postupy a dokumentaci Vaší správy a zpracování osobních údajů, navrhneme vhodná opatření s ohledem na velikost a charakter Vaší činnosti a vypracujeme příslušné listiny.