Klimeš & Černý
Advokátní kancelář s osobním přístupem

Ceník a další informace

Základní informace

Naši odměnu za služby nejčastěji účtujeme v hodinové sazbě, jejíž základní výše činí:  
·       Kč 2.300,-- za hodinu práce advokáta,
·       Kč 1.900,-- za hodinu práce právníka naší kanceláře,
        ceny jsou uvedeny bez DPH.  

Příklady hodinových kalkulací odměny advokáta naleznete zde.


Umíme se přizpůsobit:
Stálí klienti a výjimečné případy klientů v hmotné tísni požívají výhod snížené sazby.
Ve snížené sazbě též účtujeme služby ve věcech péče o nezletilé děti.

Jsme féroví

Účtujeme po malých jednotkách:
Čas poskytnuté právní služby je účtován po čtvrthodinách, nikoli po celých (započatých) hodinách. Za zmeškanou dobu (čas na cestě apod.) účtujeme 30% základní sazby.  

Nepřibarvujeme si rozsah své práce:
Odmítáme však zveličovat své výkazy tak, abychom docílili požadované výše odměny. Chceme být ke svým klientům poctiví a vykázat jim přesně tolik práce, kolik jsme pro ně odvedli, a raději jim případně poskytnout slevu. Bylo by snadné snížit hodinovou odměnu, a vykázat více hodin, ale to není náš styl.

Hodnota věci:
Pokud je tarifní odměna dle vyhlášky o odměnách advokátů více než dvojnásobná proti našim cenám, vypočteným dle hodinové sazby, dopočítáme zpravidla naší odměnu na hodnotu jedné poloviny advokátního tarifu. Tuto korekci, která zohledňuje naši vyšší míru odpovědnosti při řešení nákladnějších problémů a situací, uplatňujeme po skončení věci.

Jak to probíhá

První porada
Cílem první porady s klientem je docílit rozhodnutí, zda námi navržený postup a náš přístup klientovi vyhovuje lidsky a odborně.  
• • Obvyklá odměna za první poradu se vypočte stanovenou hodinovou sazbou, délka první porady zpravidla nepřesahuje 45 minut.
• • V případech delších prvních porad, nebo v případech, kdy věc vyžaduje zpracování analýzy, účtujeme naše služby v hodinové sazbě, jak je uvedeno níže.

Další postup
Při úvodní poradě s klientem je s klientem sepsána informace ke spisu, nebo smlouva o poskytnutí právní služby, která obsahuje údaje o klientovi a o předmětu požadované služby.  V této listině také uvádíme základní úvodní hodnocení věci.  
Dojde-li z naší strany k převzetí věci, podepíše klient plnou moc příslušnému advokátovi naší kanceláře.  Podmínky poskytování právních služeb včetně stanovení odměny advokáta, nebo způsobu jejího stanovení tak, jak je dále uvedeno, jsou s klientem dojednány při první poradě.

Další druhy odměny

Dle předpisů, které upravují ceny za poskytování právních služeb, může být cena sjednána dohodou mezi advokátem a klientem jako tzv. smluvní odměna. Pokud by cena sjednána nebyla – např. při ustanovení advokáta – je odměna advokáta určena tzv. mimosmluvní odměna.  

Kromě shora uvedené hodinové odměny může být sjednána odměna paušální, či podílová. Paušální odměna se používá jako dohoda mezi naší kanceláří a klientem o ceně za kompletní vyřízení věci. Podílovou odměnu lze dojednat jako podílem úspěchu ve věci.  

Mimosmluvní odměna je stanovena vyhláškou č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, v platném znění, za jeden úkon právní služby.

Zálohy a další výdaje

Klient hradí naší kanceláři hotové výdaje, zejména cestovné, soudní a jiné poplatky, znalecké posudky a odborná vyjádření, náklady na zjištění skutečného stavu věci, překlady, opisy a fotokopie.

Není-li dohodnuto něco jiného, jsou naše služby vyúčtovávány čtvrtletně, tak, abychom vyhověli přísným pravidlům pro stanovení a odvod daně z přidané hodnoty. Díky tomuto přístupu klient hradí náklady na poskytování služby průběžně, bez většího výdaje po skončení věci.